Eenmalige consultatie ten aanzien van een individuele casus.
Op basis van dossier onderzoek en overleg met direct betrokkenen wordt een beknopt advies gegeven ten aanzien van verder onderzoek en/of behandeling rondom de seksuologische hulpvraag. Dit is bv. aan de orde als er bij de direct betrokkenen voldoende expertise is op het gebied van de seksuele ontwikkeling om verder onderzoek dan wel behandeling op te pakken. De eenmalige consultatie kan ook aan de orde zijn bij specifieke beperkingen en een ernstige verstandelijke beperking.

Onderzoek seksuele ontwikkeling
Bij een onderzoek wordt de seksuele ontwikkeling van de cliënt en mogelijke vragen daaromtrent in kaart gebracht. Met behulp van vragenlijsten, testen, observaties en/of gesprekscontacten wordt de seksuele ontwikkeling in kaart gebracht. Mits mogelijk en noodzakelijk zal er gebruik gemaakt worden van tekeningen, foto’s en explicieter voorlichtingsmateriaal waar nodig om de antwoord te geven op de gestelde hulpvragen.
Alle belanghebbenden (groep, ouders, school, werk etc.) worden betrokken in het traject. Het is mogelijk om diverse hulpvragen te beantwoorden. Hieronder worden een aantal mogelijkheden genoemd.

  • In kaart brengen van de seksuele ontwikkeling en mogelijke verstoringen in de seksuele ontwikkeling.
  • Invloed van emotionele ontwikkeling op de seksuele ontwikkeling verduidelijken
  • Meer zicht krijgen op bv. pre-occupaties/dwangmatigheden op het gebied van van seksualiteit, seksuele voorkeur, identiteitsvraagstukken en hoe daarmee om te gaan.
  • Advisering ten aanzien van het reguleren van seksuele/lichamelijke spanningen.
  • In kaart brengen van seksuele disfuncties en behandelmogelijkheden adviseren
  • Advisering ten aanzien van de bejegening van begeleiders aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de cliënt.
  • Advisering ten aanzien van seksuele vorming en voorlichting.

In het onderzoek naar de seksuele ontwikkeling is het niet mogelijk om aan waarheidsvinding betreffende vermoedelijk seksueel misbruik te doen. Dit is een taak van de politie en niet van de hulpverlener.

Het onderzoek naar de seksuele ontwikkeling wordt gedaan bij cliënten vanaf 6 jaar. Bij cliënten met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap of meervoudige beperking zal het traject zich voornamelijk richten op de direct betrokkenen. Het onderzoek vindt dan in aangepaste vorm plaats in overleg met de direct betrokkenen.